Indhold 
 
 

4. UNDERRETNING    Herunder bekendtgørelse om underretning.
 

 

Undervisningsmiljøvurdering maj 2015

Vi har et par måneder arbejdet med en ny undervisningsmiløvurdering. Den er nu færdig.

I arbejdet har lærerne og elevrådet været inddraget.

3 repræsentanter fra elevrådet: Anna, Johanne og Karina, har på et møde med skoleleder, CA, og arbejdsmiljørepræsentant, DK, gennemgået, hvad der har været bragt frem fra eleverne.

Arbejdsgangen har været følgende:

  1. DK og CA orienterer på et lærermøde om, hvordan vi skal arbejde med undervisningsmiljøvurdering.

  2. Klasselærerne taler med deres klasser om undervisningsmiljøvurderingen.

  3. Elevrådet mødes, ogklasserepræsentanterne kommer med deres og klassens ønsker til undervisningsmiljøvurderingen.

  4. Repræsentanter fra elevrådet mødes med DK og CA.

  5. CA omsætter det drøftede til undervisningsmiljøvurderingen.

Desuden arbejdes der hvert år på trivselsdagen med emner, der fremmer det sociale miljø - f. eks. arbejdes der med tillidsøvelser, legepatruljer og med at være sammen på en anden måde end i dagligdagen. Dette gøres for at undgå mobning, og for at skabe et godt socialt miljø i klasserne.

  

Følgende punkter er behandlet:

PUNKTET                                                                         ANSVARLIG                                  OPFØLGNING ULTIMO JUNI

Internettet for langsomt                                               JS + Frederik

Mørklægningsgardiner mangler i klasser                   CA + Anders

Printerprbl. bl.a. med Mac Book                                  JS

Et ønske om gynger                                                        CA + Anders

Flaskehals, når cyklerne skal ud                                    CA + Anders

Pensler i billedkunst skal rengøres                               LI

Fysik: Vinter/sommer   for koldt/for varmt                CA + bestyrelse

Bedre sommerferieudflugter                                        CA + lærerne

Renere bestik og renere service i køkkenet                DK + SN

Flere gryder, pander og grydelåg der passer               DK + SN

Fodboldbaner i gården trækkes op                               Anders

Et basketnet mere i gården                                             Anders

Prbl. i 4. kl. med at feje under stolene                          Susanne + Helle

Større stole i bh.kl.                                                           CA + EV

Første time for kort                                                           CA + lærerne

Spisepausen er placeret for tidligt mener 8. kl.          CA + lærerne

Frugtboden har for lille et udvalg                                  MH + HN

Skibet moderniseres                                                        Legepladsudv.

Stativer til løbehjul                                                           CA + Anders

Trærødder contra asfalt                                                  CA + Anders

Grafitti af en kunstner udefra                                            CA + LI

Klasseregler, hvor man tager sig af hinanden                 CA + lærerne

Flere elevrådsmøder næste skoleår                                  MH + elevrådet

Elevråd med til starten af lærermøder                             CA + lærerne

Næste skoleår: Dyrskue og talentshow                            MH + elevrådet                           

Ønske om HELMS BY næste skoleår.                                CA + lærerne

DK og CA samt  Anna, Johanne og Karina fra 8. kl.

 

It og medier på Helms skole

Brugen af it og medier i skolen har givet nye muligheder for undervisning og ændret på elevernes tilgang til viden og deres måder at lære på. Eleverne skal både kunne søge, analysere, producere og deltage i og ved hjælp af digitale medier.

It og medier er et tværgående fokusområde i de nye Fælles Mål, og der er mål for it og medier i alle obligatoriske fag. Du kan læse mere om it og medier i fagene i de vejledende læseplaner og i fagenes undervisningsvejledninger.

Du kan læse mere om it og medier som tværgående fokusområde på nedenstående link.

http://ffm.emu.dk/maal-struktur/tvaergaaende-emner/it-og-medier

It indgår i fagrækken på Helms Skole. Der undervises i faget i Bh. klasse til 4. klasse. I undervisningen indgår betjening af computeren, at stifte bekendtskab med og blive fortrolige med programmerne i Office pakken (Word, Excel, Power Point, Publisher), Paint og Moviemaker og introduktion til andre programmer, som skolen har adgang til og abonnerer på. Formålet med it-undervisningen er at gøre eleverne fortrolige med arbejdet på computeren, så det er lettere at inddrage den i undervisningen i skolens øvrige fag.

I 6. klasse undervises der i it og i 5. - 8. klasse indgår it i rækken af P-fag (praktiske fag som billedkunst, sløjd, madlavning og håndarbejde).

5-6. Klasse it-p-fag:
Eleverne skal via undervisningen blive bekendte med de mest almindelige programmer og deres funktioner. De skal kende den computer de sidder med og lære om almindelig vedligeholdelse af computeren.

6. Klasse it:
Eleverne skal via opgaver og klassedebat opdage de mange muligheder it giver, og samtidig være bevidste om begrænsninger og faldgruber.
Eleverne skal stifte bekendtskab med mulighederne for, at producere youtube-vidoer, twitch-livestream, x-split, optagekort m.m. Eleverne skal kortfattet møde klik og træk programmering (scratch)
De skal kende til kildekritik på nettet, og de skal debattere god netetikette.

7-8. Klasse it-p-fag:
Eleverne skal stifte bekendtskab med office-programmer og deres mere avancerede funktioner.
De skal ligeledes prøve kræfter med Hardware og pc-bygning for begyndere og arbejde selvstændigt med både programmer og hardware.

Elever i BH. klasse til 3. klasse benytter computere i it-lokalet
Elever i 4. - 5. klasse benytter en computer, de får udleveret af skolen. Computeren må ikke tages med hjem.
Elever på 6. - 9 klassetrin medbringer deres egen computer, hvorpå der er installeret Microsoft Office.


 
 
 
 
 
Kære studerende.
Velkommen til Helms skole ”Pasningen”
 
 
Vi byder velkommen til en dejlig fritidsordning fyldt med ca. 80 skønne børn fra børnehaveklasse til og med 4 klasse.
Børnene fra 3 og 4 klasse er tilknyttet vores juniorklub.
Til at inspirere, motivere, motionere og aktivere er vi 7 ”kreative”, aktive, sportslige og humørfyldte voksne”
 
 
 
FYSISKE RAMMER.
 
”Pasningen” ligger på skolen. Derfor skal børnene ikke forlade skolens område for at blive ”passet”.
Vi deler lokaler med børnehaveklassen og som fast base har vi ”Det nye hus” der  ligger ved siden af skolen.
Derudover bruger vi gymnastiksalen, sløjdlokalet, p-fagslokalet og køkkenet i det omfang, skolen ikke bruger lokalerne til undervisning.
 
 
 
AKTIVITETER.
 
Selv om børnene ofte er mættede med indtryk, når de kommer fra skole, har nogle børn alligevel behov for, og lyst til, nogle strukturerede aktiviteter.
Derfor er der 3-4 gange om ugen tilbud, som børnene frit kan vælge til eller fra.
Det kan være maling, filtning, syning, sport, bagning, madlavning over bål, ture ud af huset osv.
 
 
 
MAD / FRUGT.
 
Hver dag mellem kl.14.00 – 14.30 får børnene et sundt mellemmåltid f.eks. frugt, pasta, grød, suppe eller brød.
 
 
 
 
 
 
PRAKTIKSTEDETS OVERORDNET MÅLSÆTNING.
 
Udvikle barnets selvværd og selvopfattelse.
Styrke barnets selvstændighed.
Udvikle barnets kreativitet og fantasi.
Styrke barnets sociale kompetencer.
Styrke barnet i at kunne rumme og acceptere hinandens forskelligheder
Styrke barnet fysisk og psykisk.
Være et supplement til oplevelser og aktiviteter, som foregår i hjemmet, samt til den indlæring der modtages i skolen.
Et tæt samarbejde mellem skole / fritidsordningen og hjem / fritidsordningen.
 
 
DET VIL VI GØRE VED AT:
 
Være nærværende og lyttende voksne.
Respektere barnets forskelligheder og handle derefter.
Skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø.
Skabe kreative og kunstneriske aktiviteter.
Lægge op til oplevelser og fri leg både inde og i naturen.
Give barnet redskaber til at løse konflikter.
Lederen af fritidsordningen deltager i lærermøder.
Børnene har en fast primærpædagog.
Så vidt det er muligt deltage i forældresamtaler på skolen.
Have daglig dialog med forældre.
 
 
Vi har valgt at være praktiksted, fordi vi gerne vil:
 
Være med til at uddanne fremtidige pædagoger.
Få inspiration udefra.
Gøre os synlige i det pædagogiske lokalmiljø.
 
 
”Pasningens” mål med praktikken:
 
 
Delagtiggøre dig i rutinerne og livet på vores skole.
Videreudvikle dit overblik og din iagttagelsesevne.
Lære dig at vise respekt for det enkelte barn.
Give dig mulighed for at kombinere teori med praksis.
Videreudvikle dine samarbejdsevner med personalegruppen og øvrige samarbejdspartnere.
Give dig mulighed for at afprøve dig selv i forskellige situationer.
 
 
 
 
 
Personalets mål med praktikken:
 
 
Sørge for at praktikken er udviklende for vores kommende kollegaer.
Give og modtage konstruktiv kritik.
Formidle relevante emner i vejledningstimer
Formidle etik og moral i forhold til vores pædagogiske arbejde med mennesker.
 
 
Vi forventer at du:
 
Overholder aftaler og beslutninger.
Er åben overfor vejledning og information.
Indgår i personaleteamet og det daglige arbejde.
Spørger nysgerrigt og undres.
Planlægger og udnytter de muligheder for aktiviteter, der er på skolen
Skaber en god kontakt til børn, forældre og personale.
Afprøver og udvikler dine evner både fagligt og personligt.
Deltager aktivt på personalemødet med eget punkt.
Laver et selvstændigt projekt med en skriftlig afslutning.
 
 
 
Besøgsdag:
 
Præsenterer den studerende for den praktikansvarlige og det øvrige personale.
Udlevering af ”Pasningens uddannelses materiale.
Praktikanten og vejleder udveksler forventninger og muligheder.
Aflevering af foreløbig skriftlig målformulering.
Præsenterer den studerende for relevant litteratur, der anbefales at læse før praktikstart.
Gennemgang af vores pædagogiske mål og uddannelsesplan.
Foreløbig  planlægning af vejledningstimer.
Gennemgang af regler vedrørende indhentning af straffeattester og børneattester.
 
 
 
Vejledningstimernes indhold:
 
Gennemgang af den studerendes læringsmål.
Vejlede/godkende læringsmål .
Gennemgang af regler om tavshedspligt, oplysningspligt og magtanvendelse.
Gennemgang af huset og skolens baggrund.
Gennemgang af børnene.
Gennemgang af børns fysiske/ psykiske udvikling fra 6 – 9 år.
Personalesamarbejde.
Forældresamarbejde.
Gennemgang af faglitteratur og artikler i forbindelse med opgaven.
Emner efter behov.
 
 
 
Vi håber med denne uddannelsesplan, at have tydeliggjort vores forventninger
og krav til dig som studerende. Vi glæder os meget til et godt samarbejde.
 
Venlig hilsen
 
Helms skole ”Pasningen”
 
 
UNDERRETNING
 
 
Underretningspligt
I efteråret skrev jeg til jer om skolers underretningspligt. Hvor jeg bl.a. beskrev, at vi skulle lave en underretning, hvis et barn fortalte, at forældrene slog barnet. I sådan en situation skal vi lave underretningen uden at underrette jer først.
Hvis der er tale om alm. bekymring for et barn, taler vi med jer først inden underretningen sendes.
Det at underrette har i den senere tid været oppe i pressen, og vi er da også for nylig sammen med andre friskoler via en orientering fra Dansk Friskoleforening, blevet gjort opmærksom på, at underretningspligten er indiskutabel.
Venlig hilsen
Curt Asklund

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

I medfør af § 153, stk. 2, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010, som ændret ved lov nr. 628 af 11. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Følgende personer har underretningspligt over for kommunen efter stk. 2:

1) læger, der ikke er omfattet af personkredsen i servicelovens § 153, stk. 1,

2) ansatte ved frie grundskoler og frie kostskoler,

3) personer, der er beskæftiget i dag, fritids- og klubtilbud drevet som selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 3 og 4, selvejende eller privat fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudslovens § 52, stk. 3 og 4 og § 66, stk. 3 og 4, privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 78, privat pasning med økonomisk tilskud efter dagtilbudslovens § 80 samt puljeordninger efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102,

4) personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Stk. 2. Underretningspligten foreligger, når personerne under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11,

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller

3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service.

Socialministeriet, den 16. december 2010

Benedikte Kiær