Profil

Pædagogiske principper

Helms Skoles formål er at drive fri grundskole i Korsør efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler i Danmark. (citat fra skolens vedtægter). Videre står der i vedtægterne: 'Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på grundlag af den Grundtvig-Koldske tradition. Dette tolkes således, at skolens elever skal føres frem til et tilfredsstillende højt kundskabsniveau gennem en levende og musisk præget undervisning.'

 

I dagligdagen er Helms Skole en skole, der på humanistisk vis bygger på den danske kulturtradition. En skole der i et lille og tæt nærmiljø tager sit udgangspunkt i europæsisk kultur og demokrati i respekt for andre kulturer.

 

Den danske kulturtradition, såvel den historiske som den kristne, tilgodeses dagligt gennem morgensangen, hvor alle skolens elever deltager.

 

Vi lægger stor vægt på at følge med udviklingen, men det må ikke gå så stærkt, at vi glemmer vores rødder.

 

Eleverne skal i tryghed have mulighed for at udvikle deres individuelle evner fuldt ud.

I respekt for hinandens forskellighed skal eleverne lære at lytte samt at give udtryk for egne meninger. Barnets ret til at søge sin egen sandhed skal respekteres, således at dets selvværd styrkes.

 

Forældre er altid velkomne med deres ønsker og idéer. Der lægges dog fra skolens side vægt på, at ønskerne overvejes under hensyntagen til kontinuiteten i skolens linie.

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

 
Mobbepolitik
 

På Helms Skole gør vi en aktiv indsats for at undgå og i given fald stoppe mobning.

 

I klasserne laver klasselæreren og eleverne 'regler' for, hvordan man omgås hinanden.

 

Udgangspunktet er: Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Her er respekt centralt.

 

På vores lærermøder hver tredie uge gennemgår vi alle klasserne, bl.a. for at kunne tage mobning i opløbet.

 

Vurderer vi, at der er tale om mobning, går klasselæreren omgående i gang med at stoppe mobningen i samarbejde med klassens øvrige lærere og evt. skolelederen. Forældrene til de implicerede vil også blive inddraget i forløbet.

 

Hvis det ikke lykkes os at stoppe et mobberi, kan det betyde, at den der mobber må stoppe på skolen.

 

 

*Se også skolens vedtægter, som findes i: OM SKOLEN, under Håndbog og her under Grundoplysninger.

De enkelte fag

Fag

På Helms Skole har vi de samme fag som i folkeskolen. Efter 9. klasse afsluttes der ligeledes med den samme afgangsprøve. Generelt følger vi folkeskolens vejledende læseplaner for de enkelte fag (se disse på www.faellesmaal.uvm.dk); men vi har for nogle fag foretaget tilføjelser til disse.

 

Specielt for Helms Skole er, at vi har faget fortælling på de første klassetrin.

Specielt er også, at vi tilbyder 3 sprog: Engelsk fra 3. klasse, tysk fra 6. klasse og fransk fra 7. klasse.

 

Vi har et IT-lokale med en computer pr. elev i en klasse.

Mange af vores elever er aktive i musikskolen. Vi vægter også musikken kvalificeret på skolen. Flere af vore tidligere og nuværende elever har bl.a. gennem Helms Skoles faciliteter fået afsæt til 'et liv med musik'.

 

1. og 2. klasse undervises altid af de samme to lærere i dansk og matematik. Sådan har det været i en årrække, og det har givet disse to lærere en brugbar viden og kompetence - såvel fagligt som pædagogisk.

 

Fagfordeling
Fagfordelingen på skolen kan ses på tre leder.

De fag der undervises i.

De timer faget er tildelt.

De lærere der underviser i fagene.

For alle tre punkters vedkommende kan der ske justeringer fra år til år; men der er som regel kun tale om justeringer. Vi er dog altid opmærksomme på, hvad der rører sig, såvel i folkeskolen som i det omgivne samfund.

Det betyder eksempelvis, at vi har valgt at påbegynde engelskundervisninmgen i 3. klasse. Mens vi for eksempel hele tiden har holdt fast i det grammatiske komma, som i øvrigt nu er blevet det gældende.

 

Svømning

Svømning er for 2. - 3. - 4 klasse. De har, en ugentlig time i Korsør Svømmehal.

 

 

 

P-FAG
Der er blevet udarbejdet nye læseplaner for p-fag for Helms Skole.

Vi ligger som hidtil tæt på de ministerielle vejledninger.

P- fag er praktiske fag.  Udbuddet kan variere fra år til år. Typiske fag indenfor området er sløjd, madlavning, billedkunst og tekstilarbejde.

 

Rytmik
Rytmik er en blanding af musik og idræt.

Vi har de senere år haft en ugentlig fælles rytmiktime for 1. og 2. klasse.

 

Fritidsundervisning

Vi tilbyder med mellemrum forskellige former for fritidsunderviusning.

Gennem de senere år har jeg selv haft frivillige hold om eftermiddagen i kinesisk og astronomi. Den frivillige undervisning i astronomi fortsætter til efteråret.

I vinterhalvåret har vi et tilbud om at deltage i vores kor, som ledes af en af skolens musiklærere Joan Sperling. Tilbuddet tager udgangspunkt i elever fra 3. og 4. klasse.

 

16. august 2012

Curt Asklund

Evaluering af kvalitet

Evaluering

Skolens undervisning bliver løbende evalueret.  Det sker dagligt af læreren i forbindelse med undervisningen. Læreren vurderer effekten af undervisningen og i den forbindelse om der er ting, der skal gøres anderledes.  Desuden evaluerer læreren sammen med den enkelte elev.                                           

Evalueringen finder desuden sted på lærermøderne, hver 3. uge, hvor samtlige klasser gennemgåes under punktet: Den pædagogiske situation. På en årlig pædagogisk weekend evaluerer vi mere overordnet.          

På forældremøder og ved elev- og forældresamtaler evalueres henholdsvis klassen og den enkelte elev. Endelig har vi 4 gange årligt besøg af den valgte tilsynsførende, som følger alle klasser - fortrinsvis i dansk, matematik og engelsk.

Skolens indsatsområder

Pædagogisk indsatsområde 2014 - 2015
 Dette skoleårs indsatsområde er læsning og fordybelse. I forbindelse med skolereformen og den udvidede skoledag har vi indført fagene læsning og fordybelse på de fleste klassetrin. Det er en god ide, at blive gode læsere allerede på de små klassetrin, idet læsningen er grundlaget for alle skolens fag. Det er også vigtigt at fastholde den gode vane med at læse, så læsefærdighederne hele tiden udvikles og forbedres. Der vil blive arbejdet med fiktiv læsning og faglig læsning.

Faget fordybelse kan dække over flere forskellige ting. Det kan være fordybelse i dagens eller ugens lektier, for at forstå opgaverne til bunds, og for at få det hele lavet. Det kan også være opgaver, som ligger ud over det almindelige pensum. det er især målrettet mod elever, som kan arbejde selvstændigt, og som savner en ekstra udfordring.

 

Pædagogisk indsatsområde 2012 - 2013

 
Helms Skole har gennem årene haft mange forskellige indsatsområder. Her kan nævnes læsning og motion og kost. 
Integration af intranettet har også været vores indsatsområde.

I år er vi gået et skridt videre og har udnævnt 2 IT klasser, som hver dag skal have en bærbar computer med i skole. Det er 4. og 9. klasse. Computerne skal indgå naturligt i den daglige undervisning på linie med andre undervisningsmidler. Vi ser det som et pilotprojekt, der skal bane vej for noget tilsvarende i andre klasser, efterhånden som vi får gjort os nogle erfaringer.
 
15 August   2012 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Hverdag på Helms Skole

Skolens dagligdag er naturligt nok præget af undervisning. Eleverne får et skema, der gælder for hele skoleåret. I løbet af året har vi en emneuge samt et par emnedage, hvor vi arbejder på tværs af klasserne.
 
De fleste klasser er på lejrskoler hvert år.
I 1. kl. er det en weekendtur med forældre og søskende.
I 5. eller 6. klasse er man på en uges lejrskole i Danmark.
I 9. klasse er der studierejse i en uge til et europæisk land.
På alle øvrige klassetrin er man som regel af sted ca 3 dage om året.
Desuden overnatter alle klasser på skolen en gang om året.
 
Derudover har vi i årets løb en række arrangementer - dels for enkelte klasser - dels for hele skolen.
Årets store fællesarrangementer er Foråsfesten og Julestuen, samt juleafslutning i kirken.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Særlige undervisningstilbud på Helms Skole

Ekstraundervisning/specialundervisning
I slutningen af BH klassen tilbyder vi et bogstavkursus til de elever, som har brug for at træne bogstaverne en ekstra gang.

I starten af 1. klasse tilbyder vi et kursus, vi kalder Læseløft til de elever, som har brug for lidt ekstratræning. Vi fortsætter denne undervisning, til vi vurderer, at eleven kan følge med i klassen.

Opstår der læseproblemer, eller er der fortsat læseproblemer efter deltagelse i læseløftet tilbydes et Vaks-kursus. Det er et kursus, som arbejder med forskellige tilgange til forståelsen af ord og sætninger.

Der etableres matematikkurser efter behov. 

 Ud over dette tilbyder vi forskellige former for støtte til elever, som har problemer med at følge den almindelige undervisning.

Fortælling
I 1. til 4. klasse har vi et fag, som vi kalder fortælling. Her fortælles der historier fra bibelen, den nordiske mytologi, den græske mytologi og andre spændende historier.

Fransk
Vi tilbyder franskundervisning fra 7. - 9. klasse. Der er mulighed for at afslutte faget med folkeskolens afgangsprøve. Skolen tilbyder også faget tysk, som vi som udgangspunkt forventer, at alle elever deltager i.

Særlige interessebetonede emner
Vi har haft tilbud om kortere kurser i astronomi og kinesisk.
 
 
 

Lektiepolitik

Lektier i skolen

Helms Skole er en skole, hvor vi gør en del ud af at børnene føler sig godt tilpas. Gør de det, kan vi bedre undervise dem, så de får udnyttet deres individuelle evner bedst muligt.
 
Børnene vænnes til lige fra skolestarten at have lektier for. Lektierne øges gradvist og kulminerer på de ældste klassetrin.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Mobbepolitik
 

På Helms Skole gør vi en aktiv indsats for at undgå og i given fald stoppe mobning.

 

I klasserne laver klasselæreren og eleverne 'regler' for, hvordan man omgås hinanden.

 

Udgangspunktet er: Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Her er respekt centralt.

 

På vores lærermøder hver tredie uge gennemgår vi alle klasserne, bl.a. for at kunne tage mobning i opløbet.

 

Vurderer vi, at der er tale om mobning, går klasselæreren omgående i gang med at stoppe mobningen i samarbejde med klassens øvrige lærere og evt. skolelederen. Forældrene til de implicerede vil også blive inddraget i forløbet.

 

Hvis det ikke lykkes os at stoppe et mobberi, kan det betyde, at den der mobber må stoppe på skolen.

 

CA